خدمات چاپی

بهترین و با کیفیت ترین چاپ با خدمات چاپی اهورا دیزاین . استفاده از بهترین و جدیدترین دستگاه های چاپ با قرارداد با بهترین چاپخانه های ایران . اگر به دنبال بهترین کیفیت برای خدمات چاپی خود هستید می توایند می توایند یک بار از خدمات ما استفاده نمایید . تمامی سفارشات قابل ارسال به کلیه مناطق ایران می باشد و کرایه حمل بار در مقصد از خریدار دریافت خواهد شد .

تعرفه های چاپ تراکت

نوع تعداد رنگ نوع کاغذ گرم کاغذ تیراژ زمان تحویل قیمت خرید
تراکت سایز A6 (10×14) یک رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 1000 8 روز 14,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) دو رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 1000 8 روز 21,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) یک رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 2000 8 روز 19,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) دو رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 2000 8 روز 27,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) یک رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 5000 8 روز 37,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) دو رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 5000 8 روز 44,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) یک رو 4 رنگ گلاسه 120 گرمی 5000 8 روز 45,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) دو رو 4 رنگ گلاسه 120 گرمی 5000 8 روز 53,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) یک رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 1000 8 روز 19,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) دو رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 1000 8 روز 25,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) یک رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 2000 8 روز 25,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) دو رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 2000 8 روز 32,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) یک رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 5000 8 روز 49,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) دو رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 5000 8 روز 59,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) یک رو 4 رنگ گلاسه 170 گرمی 2000 8 روز 38,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) دو رو 4 رنگ گلاسه 170 گرمی 2000 8 روز 49,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) یک رو 4 رنگ گلاسه 170 گرمی 4000 8 روز 61,000 تومان سفارش
تراکت سایز A6 (10×14) دو رو 4 رنگ گلاسه 170 گرمی 4000 8 روز 73,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) یک رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 1000 8 روز 28,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) دو رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 1000 8 روز 44,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) یک رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 2000 8 روز 38,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) دو رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 2000 8 روز 53,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) یک رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 5000 8 روز 73,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) دو رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 5000 8 روز 88,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) یک رو 4 رنگ گلاسه 120 گرمی 5000 8 روز 90,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) دو رو 4 رنگ گلاسه 120 گرمی 5000 8 روز 106,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) یک رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 1000 8 روز 36,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) دو رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 1000 8 روز 48,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) یک رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 2000 8 روز 48,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) دو رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 2000 8 روز 62,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) یک رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 5000 8 روز 98,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) دو رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 5000 8 روز 118,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) یک رو 4 رنگ گلاسه 170 گرمی 2000 8 روز 76,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) دو رو 4 رنگ گلاسه 170 گرمی 2000 8 روز 98,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) یک رو 4 رنگ گلاسه 170 گرمی 4000 8 روز 121,000 تومان سفارش
تراکت سایز A5 (14.5×20) دو رو 4 رنگ گلاسه 170 گرمی 4000 8 روز 145,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) یک رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 1000 8 روز 55,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) دو رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 1000 8 روز 85,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) یک رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 2000 8 روز 75,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) دو رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 2000 8 روز 106,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) یک رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 5000 8 روز 146,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) دو رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 5000 8 روز 176,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) یک رو 4 رنگ گلاسه 120 گرمی 5000 8 روز 179,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) دو رو 4 رنگ گلاسه 120 گرمی 5000 8 روز 211,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) یک رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 1000 8 روز 71,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) دو رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 1000 8 روز 96,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) یک رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 2000 8 روز 95,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) دو رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 2000 8 روز 124,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) یک رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 5000 8 روز 195,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) دو رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 5000 8 روز 233,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) یک رو 4 رنگ گلاسه 170 گرمی 2000 8 روز 150,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) دو رو 4 رنگ گلاسه 170 گرمی 2000 8 روز 195,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) یک رو 4 رنگ گلاسه 170 گرمی 4000 8 روز 240,000 تومان سفارش
تراکت سایز A4 (29×20) دو رو 4 رنگ گلاسه 170 گرمی 4000 8 روز 288,000 تومان سفارش
تراکت سایز A3 (42×29.7) یک رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 1000 8 روز 176,000 تومان سفارش
تراکت سایز A3 (42×29.7) دو رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 1000 8 روز 248,000 تومان سفارش
تراکت سایز A3 (42×29.7) یک رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 2000 8 روز 224,000 تومان سفارش
تراکت سایز A3 (42×29.7) دو رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 2000 8 روز 297,000 تومان سفارش
تراکت سایز A3 (42×29.7) یک رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 5000 8 روز 499,000 تومان سفارش
تراکت سایز A3 (42×29.7) دو رو 4 رنگ تحریر 80 گرمی 5000 8 روز 634,000 تومان سفارش
تراکت سایز A3 (42×29.7) یک رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 1000 8 روز 187,000 تومان سفارش
تراکت سایز A3 (42×29.7) دو رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 1000 8 روز 304,000 تومان سفارش
تراکت سایز A3 (42×29.7) یک رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 2000 8 روز 254,000 تومان سفارش
تراکت سایز A3 (42×29.7) دو رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 2000 8 روز 394,000 تومان سفارش
تراکت سایز A3 (42×29.7) یک رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 5000 8 روز 669,000 تومان سفارش
تراکت سایز A3 (42×29.7) دو رو 4 رنگ گلاسه 130 گرمی 5000 8 روز 789,000 تومان سفارش